Rezerwacja ONLINE

Zacznijmy od tego co to jest turnus rehabilitacyjny oraz czym jest PFRON?

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji, której celem jest przede wszystkim poprawa ogólnej sprawności- czyli poprawa stanu zdrowia. Dodatkowo łączona jest ona z 14 dniowym wypoczynkiem, który mobilizuje do kontaktu z otoczeniem i pobudza rozwój osobisty. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie całego kraju, przez ośrodki, które posiadają odpowiednie uprawnienia do organizowania turnusów oraz do przyjmowania osób na turnus rehabilitacyjny. Centrum Rehabilitacji Krokus oczywiście takie dokumenty i uprawnienia posiada.

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje wyjazdy na turnus rehabilitacyjny.

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem ze środków PFRON musi trwać 14 dni i musi być zorganizowany dla minimum 20 osób.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie turnusu?

O dofinansowanie do turnusu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, czyli taka, która posiada orzeczenie o niepełnosprawność. Dodatkowo osoba ta:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu oraz informację o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • w danym roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie otrzymała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu
 • nie może pełnić funkcji członka kadry jak i nie będzie opiekunem innego uczestnika na danym turnusie

Co ważne również opiekun osoby niepełnosprawnej może starać się o dofinansowanie do swojego pobytu, jeśli:

 • we winsoku lekarza widnieje informacja o konieczności opieki na osobą niepełnosprawną
 • osoba ta nie może być osobą niepełnosprawną wymagająca opieki innej osoby
 • nie pełni funkcji kadry na turnusie rehabilitacyjnym
 • jest osobą pełnoletnią, lub ukończył 16 lat, jest członkiem osoby niepełnosprawnej.

Rozpatrywanie wniosku:

Przy rozpatrywaniu wniosku, pod uwagę bierze się:

 • stopień niepełnosprawności
 • rodzaj niepełnosprawności
 • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu

A jak uzyskać dofinansowanie do turnusu?

Zapraszamy do lektury