Rezerwacja ONLINE

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. W odpowiednim (ze względu na miejsce zamieszkania) centrum/ośrodku pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć „Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” (wniosek ten jest ważny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem/ orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum/ośrodek pomocy rodzinie o wybranym turnusie. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodów. Również ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodów. Ośrodek powinien być dostosowany do rodzaju schorzeń Wnioskodawcy określonych we wniosku lekarskim. Dofinansowanie można otrzymać tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

Przedsiębiorstwo Kompol sp. z o.o., ul. Gen. Pułaskiego 4a/1-2, 43-300 Bielsko-Biała, który jest właścicielem „Centrum Rehabilitacji Krokus” w Wiśle posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/24/0009/22 ważny do dnia 15.08.2025 r.

W turnusach usprawniająco-rekreacyjnych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON w następujących profilach:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • z dyfuzja narządu słuchu;
 • z upośledzeniem umysłowym;
 • z chorobą psychiczną;
 • z padaczką;
 • ze schorzeniami układu krążenia;
 • z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami: schorzeniami metabolicznymi, schorzeniami neurologicznymi, chorobami układu oddechowego, chorobami układu pokarmowego, kobiety po mastektomii

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w Centrum Rehabilitacji Krokus w Wiśle. Obiekt posiada wpis do Rejestru Ośrodków w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne pod numerem OD/ 24/0005/21, waży do dnia 22.07.2024

Rodzaje turnusów

 • Psychoterapeutyczny
 • Rekreacyjno-sportowy i sportowy : judo, karate, taniec sportowy, nordic walking, sztuki walki
 • Rozwijający zainteresowania i uzdolnienia : taneczne, psychologia, plastyczne, florystyka, manualne
 • Szkoleniowy : komputerowe
 • Usprawniająco-rekreacyjny

Rodzaje dysfunkcji

 • jąkający się
 • kobiety po mastektomii
 • z alergią
 • z autyzmem
 • z celiakią
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami przemiany materii
 • z chorobami reumatycznymi
 • z chorobami skóry
 • z chorobami układu krwiotwórczego
 • z chorobami układu moczowo-płciowego
 • z chorobami układu pokarmowego
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
 • z chorobą alzheimera
 • z chorobą parkinsona
 • z cukrzycą
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niedoczynnością tarczycy
 • z otyłością
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki
 • z przewlekłymi chorobami wątroby
 • z wadami genetycznymi
 • z wadami postawy
 • z zaburzeniami depresyjnymi
 • z zaburzeniami głosu i mowy
 • z zaburzeniami nerwicowymi
 • z zaburzeniami psycho-organicznymi
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z zespołem downa
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • ze schorzeniami kręgosłupa
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • ze schorzeniami metabolicznymi
 • ze schorzeniami reumatycznymi
 • ze schorzeniami układu immunologicznego
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • z chorobą psychiczną
 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z padaczką
 • z upośledzeniem umysłowym
 • ze schorzeniami układu krążenia

Pobierz dokumenty